fake rolex sale
rolex replica watches


    


Elektrofilter Turčeni

Nakon pozitivnih iskustava stečenih prilikom puštanju u rad elektrofiltera na termoelektrani Pljevlje u Crnoj Gori, postavili smo još jedan SCADA sustav na termoeletrani Turčeni u Rumunjskoj.

U naporima za postizanjem visokih ekoloških standarda u radu jedne od najvećih termoelektana na ugljen u Rumunjskoj donesena je odluka o rekonstrukciji elektrofiltera koji iz dima izdvaja velike količina pepela i drugih nepoželjnih čestica koje ne smiju prelaziti koncentraciju od 50mg/Nm3.

Elektrofilter se nalazi na kraju dimovodnog kanala bloka 3 (od ukupno 7 blokova, svaki snage 250MW) unutar kojeg se nalaze elektrode na istosmjernom naponu od 80kV. Na elektrodama se sakuplja pepel koji se mehaničkim putem otresa i sakuplja radi iskorištavanja u industriji cementa.

Elektro-Čelik je uspostavio SCADA-u koja se sastoji od 8000 točaka, bazira se na Siemens PLC-u iz serije S7-300, te je povezan na postojeći nadzorni sustav termoelektrane kako bi se vršio kontinuirani nadzor nad radom postrojenja i kvalitetom ispušnih plinova.

Power point prezentacija (11MB)